POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIE
Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to od dnia 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

PBN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej Polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

1) Zasady przetwarzania danych osobowych:
a) „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,
b) „ograniczenie celu”,
c) „minimalizacja danych”,
d) „prawidłowość”,
e) „ograniczenie przechowywania”,
f) „integralność i poufność”.

2) Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) obsługi utworzonego konta – w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2) przedstawienia oferty handlowej (drogą elektroniczną przez email) – w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
3) realizacji powierzonego zlecenia (jeśli występuje) lub (jeśli wyrażono zgodę) do kontaktu marketingowego drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej – w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) lub lit. a) RODO;
4) prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta – w oparciu o udzieloną zgodę lub w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. f) RODO;
5) sprzedaży produktów i usług – w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) lub lit. f) RODO;
6) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk – w oparciu o udzieloną zgodę lub w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. f) RODO;
7) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi i rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w ww. celach jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zrealizowania tych celów.

Kto jest administratorem danych i jak się z nim skontaktować
Administratorem Twoich danych osobowych jest PBN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dekana 3, 64-100 Leszno, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – kontakt do IOD: pbn@pbn.ch

Przez jaki okres dane będą przechowywane
Okres przechowywania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1) przepisy prawa, które mogą obligować PBN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do przetwarzania danych przez określony czas;
2) okres niezbędny do utrzymania i obsługi utworzonego konta w serwisach internetowych;
3) okres niezbędny do świadczenia usług i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
4) okres niezbędny do realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, m.in. przez czas rozpatrywania ewentualnych reklamacji, przez czas ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń;
5) okres, na jaki została udzielona zgoda, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody;
6) do czasu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jakie masz prawa
Masz prawo do:
1) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;
2) sprostowania danych;
3) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
4) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
5) przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tego przepisu (o ile ono następuje). W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub będą istniały podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w sytuacji gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – w takim wypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.
Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Masz ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można skontaktować się:
listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej, która dostępna jest na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
telefonicznie: 22 531 03 00, Infolinia: 606-950-000.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom PBN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kontrahentom i klientom administratora, jak też podmiotom udzielającym administratorowi wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO ani do organizacji międzynarodowych.

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę pbn@pbn.ch

Wykorzystywanie plików cookie
Nasza strona Internetowa korzysta z narzędzi statystycznych, dlatego na Twoim urządzeniu zapisują się nieszkodliwe pliki cookie. Korzystamy z nich, aby lepiej dopasować system do Twoich wymagań. Możemy też prowadzić szereg kampanii marketingowych z wykorzystaniem Google Adwords oraz Facebook Ads, które wymagają zapisu plików cookie na urządzeniu z którego korzystasz. Twoje łatwo identyfikowalne dane personalne nie są w żaden sposób przekazywane do podmiotów trzecich. Identyfikacja następuje na podstawie ogólnych danych zapisanych w plikach cookie. Dane statystyczne nie są przekazywane, analizowane przez inne podmioty niż właściciel / administrator danych.
Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.
Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.